Видови патни знаци во Русија

Видови патни знаци во Русија

Патни знаци и таблички 1. Предупредувачки знаци

Патни знаци и таблички 2 Приоритетни знаци

Патни знаци и таблички 3. Забранети знаци

Патни знаци и таблички 4. Задолжителни знаци

Видови патни знаци во Русија 5. Знаци на посебни прописи

Патни знаци и таблички 6. Информативни и информативни знаци

Патни знаци и таблички 7. Услужни марки

Патни знаци и таблички 8. Плочи за патокази

Хоризонтални и вертикални ознаки

Основни одредби за прием на возилото во функција

Список на дефекти во кои е забрането работење на возилото

×