Договор за приватност

 1. Предмет на договорот.
  • Овој договор важи за веб-страницата AvtoTachki.com и е склучен помеѓу корисникот на овие страници и сопственикот на веб-страниците (во натамошниот текст AvtoTachki.com)
  • Овој договор ја утврдува постапката за примање, складирање, обработка, користење и откривање на личните податоци на корисникот и другите информации што AvtoTachki.com ги добива од корисниците на страниците. Личните податоци ги пополнува Корисникот.
  • За да поставите на која било од страниците AvtoTachki.com информации, објава, да ја користите страницата, Корисникот мора внимателно да го прочита овој Договор и да го изрази својот целосен договор со неговите услови. Потврда за целосна согласност на овој договор е користење на страницата од страна на Корисникот.
  • Корисникот нема право да објавува информации, соопштенија, да ја користи страницата ако не се согласува со условите на овој договор или ако не ја достигнал законската возраст кога има право да склучува договори или не е овластено лице на компанијата во чие име се објавени информациите, објава.
  • Со објавување на информации на страници со користење на страницата, Корисникот внесува лични податоци или, обезбедувајќи ги овие податоци на друг начин, и / или со вршење на какви било активности во рамките на страницата и / или со користење на кој било дел од веб-страницата, Корисникот дава недвосмислена согласност за условите на овој Договор и му дава на AvtoTachki.com правото да прима, чува, обработува, користи и открива лични податоци на корисникот според условите на овој Договор.
  • Овој договор не управува и AvtoTachki.com не е одговорен за приемот, складирањето, обработката, употребата и откривањето на личните податоци на корисникот и какви било други информации на трети лица кои не се во сопственост или управувани од AvtoTachki.com и физички лица кои не се вработени во AvtoTachki .com, дури и ако Корисникот пристапил до страниците, стоките или услугите на овие лица користејќи AvtoTachki.com или билтенот. Доверливо во разбирањето на овој Договор се само информациите што се зачувани во базата на податоци на страницата во шифрирана состојба и се достапни само на AvtoTachki.com.
  • Корисникот признава дека, во случај на несовесен однос кон безбедноста и заштитата на неговите лични податоци и податоци за овластување, трети лица може да добијат неовластен пристап до сметката и личните и други податоци на корисникот. AvtoTachki.com не е одговорен за штетите предизвикани од таквиот пристап.
 2. Постапката за добивање лични податоци.
 1. AvtoTachki.com може да собира лични информации, имено: име, презиме, датум на раѓање, броеви за контакт, адреса за е-пошта, регион и град на живеење на корисникот, лозинка за идентификација. Исто така AvtoTachki.com може да собере и други информации:
  • Колачиња со цел да се обезбедат зависни услуги, на пример, складирање податоци во количката помеѓу посетите;
  • IP адреса на корисникот.
 2. Сите информации се собираат од нас како што се и не се менуваат за време на процесот на собирање на податоци. Корисникот е одговорен за обезбедување точни информации, вклучително и информации за лични податоци. AvtoTachki.com има право, доколку е потребно, да ја провери исправноста на дадените информации, како и да побара потврда на дадените информации, доколку е потребно за да обезбеди услуги на Корисникот.
 3. Постапката за користење информации за корисникот.
 4. AvtoTachki.com може да ги користи вашето име, регион и град каде што живеете, адреса за е-пошта, телефонски број, лозинка за да ве идентификува како корисник на AvtoTachki.com. AvtoTachki.com може да ги користи вашите информации за контакт за обработка на нашиот билтен, имено за да ве извести за нови можности, промоции и други новости од AvtoTachki.com. Корисникот секогаш може да одбие да ја изврши испраќањето преку неговите информации за контакт. Обработката на лични податоци може да се изврши со цел да се спроведат граѓанско-правни односи, даночни и сметководствени односи, да се исполнат договорните обврски за обезбедување услуги, да се обезбеди пристап до услугата на страницата, да се идентификува клиентот како корисник на страницата, со цел да се обезбеди, понуди услуги, обработка плаќања, поштенски адреси, креирање и спроведување на програми за бонус, испраќање комерцијални понуди и информации по пошта, е-пошта, нудење нови услуги, пренесување на какви било други информации освен предмет на договорот, извршување на трансакции за порамнување, известување, одржување на сметководство и сметководствено управување, подобрување на квалитетот обезбедување услуги, обезбедување услуги на страницата, објавување информации, соопштенија за клиенти на страницата на сопственикот на базата на лични податоци, поедноставување на работата со страницата и подобрување на нејзините материјали.
 5. Услови за обезбедување пристап до базата на податоци.
 6. AvtoTachki.com не пренесува лични податоци и други информации на трети лица, освен како што е предвидено подолу. Корисниците, во согласност со овој Договор, го дадоа правото на „AvtoTachki.com“ да обелодени, без ограничување на периодот на важење и територија, лични податоци, како и други информации на корисниците на трети страни кои обезбедуваат услуги на „AvtoTachki.com“, особено, но не исклучиво, процес нарачки, плаќања, доставувајте парцели. Трети страни можат да користат кориснички информации само доколку обезбедуваат услуги на AvtoTachki.com и само информациите што се неопходни за да се обезбеди услугата. Исто така, откривањето на лични податоци без согласност на Корисникот или лице овластено од него е дозволено во случаи утврдени со закон, и само во интерес на националната безбедност, економската благосостојба и човековите права, особено, но не исклучиво:
  • на разумни барања на државните органи кои имаат право да бараат и примаат такви податоци и информации;
  • во случај кога, според мислењето на AvtoTachki.com, Корисникот ги прекршува условите на овој Договор и / или други договори и договори помеѓу AvtoTachki.com и Корисникот.
 7. Како да ги смените / избришете овие информации или да се отпишете.
 1. Корисниците во секое време можат промена / бришење лични податоци (телефон) или отпишете се. Работата на некои карактеристики на AvtoTachki.com, за кои се потребни информации за Корисникот, може да биде суспендирана од моментот кога информацијата е променета / избришана.
 2. Личните податоци на корисникот се зачувуваат сè додека не бидат избришани од корисникот. Доволно известување на Корисникот за бришење или друга обработка на лични податоци ќе биде писмо (информација) испратена до е-поштата одредена од Корисникот.
 3. Заштита на информации.
 1. AvtoTachki.com ги презема сите потребни мерки за да ги заштити податоците од неовластен пристап, промена, откривање или уништување. Овие мерки вклучуваат, особено, внатрешна ревизија на собирање, складирање и обработка на податоци и безбедносни мерки, сите податоци што ги собира AvtoTachki.com се зачувани на еден или повеќе безбедни сервери на базата на податоци и не може да се пристапи од надвор од нашата компанија мрежи.
 2. AvtoTachki.com обезбедува пристап до лични податоци и информации само за оние вработени, изведувачи и агенти на AvtoTachki.com кои треба да ги имаат овие информации за да извршат операции извршени во наше име. Потпишани се договори со овие лица во кои тие се обврзуваат на доверливост и може да бидат изложени на казни, вклучително и разрешување и кривично гонење, доколку ги прекршат овие обврски. Корисникот ги има правата предвидени со законот на Украина „За заштита на личните податоци“ од 1 јуни 2010 година N 2297-VI.
 3. Контакт адреса во случај на прашања.
 4. Ако имате какви било прашања, желби, поплаки во врска со информациите што ги давате, контактирајте не преку е-пошта: поддршка@www.avtotachki.com... На корисникот, по писмено барање и по презентација на документ со кој се утврдуваат неговиот идентитет и овластување, може да се обезбедат информации за постапката за добивање информации за локацијата на базата на податоци.
 5. Промени во политиката за приватност.
 6. Може да ги промениме условите на оваа политика за приватност. Во овој случај, ние ќе ја замениме верзијата на страницата со услови, затоа ве молиме периодично проверувајте ја страницата. https://avtotachki.com/privacy-agreement Сите измени во Договорот стапуваат на сила од моментот на нивното објавување. Користејќи ја веб-страницата, Корисникот го потврдува прифаќањето на новите услови на Политиката за приватност во верзијата што е во сила во времето кога Корисникот ја користи страницата.
 7. Дополнителни услови.
 1. AvtoTachki.com не одговара за штета или загуба направена од Корисникот или трети страни како резултат на недоразбирање или недоразбирање на условите на овој Договор, упатства за користење на страницата, во врска со постапката за објавување на податоци и други технички проблеми.
 2. Во случај да се утврди дека било која одредба од Политиката за приватност, вклучително и каков било предлог, клаузула или нејзин дел, е спротивна на законот или е неважечка, ова нема да влијае на останатите одредби кои не се во спротивност со законот, тие остануваат во целосна сила и невалидна одредба или одредба што не може да се спроведе без понатамошно дејствување од страните, се смета за изменета, коригирана до степен што е неопходен за да се обезбеди нејзина валидност и можност за имплементација.
 3. Овој договор се однесува на Корисникот од моментот кога ја користи страницата, вклучително и поставување реклама и е валиден се додека страницата зачувува какви било информации за корисникот, вклучително и лични податоци.
 4. Со прифаќање на оваа политика за приватност, вие исто така се согласувате Политика за приватност и Услови за користење Google.